Nieuws van het College van Kerkrentmeesters


Als ik op Wikipedia zoek naar het woord kerkrentmeester kom ik de volgende beschrijving tegen:
Kerkrentmeester is een functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Voorheen was de officiële benaming kerkvoogd.
Wanneer niet over persoon of functie, maar over organisatie werd gesproken, dan was kerkvoogdij de aanduiding.
Tegenwoordig heten we: College van kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters hebben primair de verantwoordelijkheid
voor de materiële aangelegenheden van de kerkgemeente,
zoals het beheer van het kerkgebouw.
Daarnaast moeten we voldoende financiële middelen verwerven om
met elkaar gemeente te zijn zoals we dat graag willen zijn.

Wist u dat al sinds 1788 in onze kerk wordt gezongen en gebeden,
geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven?
We kunnen als kerk alleen bestaan dankzij de steun van alle leden.
We krijgen namelijk geen subsidie.
De voorganger, het onderhoud van de kerk, de vieringen en andere activiteiten: dit brengt allemaal kosten met zich mee.
Gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële
bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan.


Daarom organiseren we jaarlijks de: Actie Kerkbalans.

De Actie Kerkbalans 2019 heeft tot nu toe ± € 20.000,= opgebracht.
Een mooi bedrag en iedereen, die toegezegd heeft of reeds betaald heeft,
danken wij daarvoor hartelijk.
Nog niet alle toezeggingsformulieren zijn op dit moment binnen.
Wij hopen dat de overige formulieren ook nog binnenkomen,
want € 20.000,= is een mooi bedrag, maar niet genoeg!
De bijdragen Actie Kerkbalans zijn de belangrijkste inkomstenbron
van de gemeente,
daarom hopen wij dat we ook nog op de ontbrekende
formulieren met toezeggingen mogen rekenen!
Dus…. lever uw formulier (als)nog in bij een ouderling
(namen staan achter in het Kruispunt),
dan wel bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters,
Tiny de Boer, Grindweg 196 Scherpenzeel.

Bij deze zeggen we: Hartelijk dank

Opbrengst verjaardagsfonds 2018:
We willen iedereen weer bedanken voor de gift voor het verjaardagsfonds.
De opbrengst van 2018 is € 1093,42.
Een mooi bedrag!Bij de protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen e.o.
vallen ook de begraafplaatsen van Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Op de kerkhoven van Scherpenzeel en Munnekeburen staan
diverse grafstenen die op de nominatie staan om verwijderd te worden.
Deze worden t.z.t. verwijderd omdat voor deze stenen geen grafrechten
meer voor worden betaald.
Dit gaat niet om een paar stenen, maar om veel stenen.
We willen dit zorgvuldig en correct uit voeren.
Eind 2016 hebben we advertenties geplaatst in de Leeuwarder Courant
en de Veenletters en op bordjes bij de ingang van de kerkhoven
met de lijsten van grafnummers en de bijbehorende naam
waarvan de grafrechten zijn verlopen en t.z.t.
de steen verwijderd zal worden.
We hebben familie van de overledenen een jaar de mogelijkheid gegeven
om te reageren bij Rens Bijl.
Familie van de overledenen kunnen aangeven of de steen verwijderd kan worden of dat men weer grafrechten gaat betalen.
Veel families zijn ook door dhr. R. Bijl opgezocht in databases
en vervolgens benaderd.
En al lijkt eind 2016 al lang geleden, maar nog steeds komen er
zo nu en dan reacties binnen.
En er zijn nog steeds veel grafstenen waarvan de rechthebbende
zich niet heeft gemeld en die we ook nog niet kunnen traceren.
Vervolgens hebben we als college de verplichting om te kijken
naar historische graven op onze kerkhoven.
Dit kan zijn bv. oorlogsgraven, of historische grafstenen of personen die
belangrijk zijn geweest voor de historie van de Grote Veenpolder.
- Het is een procedure die al met al veel tijd en zorgvuldigheid vraagt.