Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Als ik op Wikipedia zoek naar het woord kerkrentmeester kom ik de volgende beschrijving tegen:
Kerkrentmeester is een functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Voorheen was de officiële benaming kerkvoogd.
Wanneer niet over persoon of functie, maar over organisatie werd gesproken, dan was kerkvoogdij de aanduiding. Tegenwoordig heten we: College van kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters hebben primair de verantwoordelijkheid voor de materiële aangelegenheden van de kerkgemeente, zoals het beheer van het kerkgebouw.
Daarnaast moeten we voldoende financiële middelen verwerven om met elkaar gemeente te zijn zoals we dat graag willen zijn.

Wist u dat al sinds 1788 in onze kerk wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd,
gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven?
We kunnen als kerk alleen bestaan dankzij de steun van alle leden. We krijgen namelijk geen subsidie.
De voorganger, het onderhoud van de kerk, de vieringen en andere activiteiten: dit brengt allemaal kosten met zich mee. Gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan.

Daarom organiseren we jaarlijks in januari de: Actie Kerkbalans.
Tijdens deze landelijke actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd
een financiële bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
In januari ontvangt ieder gemeentelid een folder met het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan de kerkelijke gemeente. Dit kan een eenmalige gift of een maandelijkse gift zijn.
Dit jaar start de actie op 19 januari 2019.
Het landelijk startmoment vind plaats in Baarn door middel van het luiden van de kerkklok.
Bent u geen lid van onze gemeente, maar wilt u ons wel steunen met een financiële gift dan kan dit op rekeningnummer:
NL14 RABO 03 737 28 581 t.n.v. Protestantse Gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen e.o.
Wij vinden het belangrijk dat ook u weet dat u altijd welkom bent in onze kerk.

Bij de protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen e.o. vallen ook de begraafplaatsen van Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
Op de kerkhoven van Scherpenzeel en Munnekeburen staan diverse grafstenen die
op de nominatie staan om verwijderd te worden.
Deze worden t.z.t. verwijderd omdat voor deze stenen geen grafrechten meer voor worden betaald.
Dit gaat niet om een paar stenen, maar om veel stenen. We willen dit zorgvuldig en correct uit voeren.
Eind 2016 hebben we advertenties geplaatst in de Leeuwarder Courant en de Veenletters en op bordjes
bij de ingang van de kerkhoven met de lijsten van grafnummers en de bijbehorende naam
waarvan de grafrechten zijn verlopen en t.z.t. de steen verwijderd zal worden.
- We hebben familie van de overledenen een jaar de mogelijkheid gegeven om te reageren bij Rens Bijl.
Familie van de overledenen kunnen aangeven of de steen verwijderd kan worden of dat men weer grafrechten gaat betalen. Veel families zijn ook door dhr. R. Bijl opgezocht in databases en vervolgens benaderd.
En al lijkt eind 2016 al lang geleden, maar nog steeds komen er zo nu en dan reacties binnen.
En er zijn nog steeds veel grafstenen waarvan de rechthebbende zich niet heeft gemeld en
die we ook nog niet kunnen traceren.
Vervolgens hebben we als college de verplichting om te kijken naar historische graven op onze kerkhoven.
Dit kan zijn bv. oorlogsgraven, of historische grafstenen of personen die belangrijk zijn geweest
voor de historie van de Grote Veenpolder.
- Het is een procedure die al met al veel tijd en zorgvuldigheid vraagt.

Kerstdagen en de jaarwisseling staan voor de deur.
Dit is een mooi moment om even stil te staan bij al die mensen die de kerk een warm hart toedragen en
op allerlei manieren het afgelopen jaar hun steentje hebben bij gedragen.
Bij deze zeggen we: Hartelijk dank

f i n a n c i ë n ….Nog zo’n 2 maanden dan is het jaar 2018 alweer voorbij.
Ook boekhoudkundig wordt het jaar dan afgesloten.

Op dit moment is er al een flink bedrag aan toegezegde bijdragen Kerkbalans ontvangen, waarvoor natuurlijk onze dank!
Wij vragen iedereen die nog (een gedeelte van) het toegezegde bedrag van de actie Kerkbalans 2018 moet betalen, dit z.s.m. te willen doen in 2018 (uiterlijk 31 december a.s.).

Ook hebben een aantal mensen de Solidariteitskas 2018 nog niet betaald.
Wij verzoeken u vriendelijk dit alsnog zo spoedig mogelijk te willen doen, dit omdat wij het quotum,
wat wij als College weer af moeten dragen aan de landelijke Solidariteitskas, reeds hebben betaald.

In september zijn weer de kwitanties voor het abonnementsgeld voor het Kruispunt verstuurd.
Wilt u ook dit bedrag ad. € 10,= vóór het eind van het jaar betalen, mocht u dit nog niet hebben gedaan?

Als gemeente hebben wij uw bijdragen hard nodig om bijvoorbeeld diensten, onze eigen kerkelijk werker,
allerlei activiteiten en andere kosten, te kunnen betalen.
Wij zien uw bijdragen dan ook van harte tegemoet!

De bijdrage Kerkbalans, Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor het Kruispunt kan worden overgemaakt
op rekeningnummer:

NL14 RABO 0373728581 t.n.v. Protestantse gemeente Scherpenzeel / Munnekeburen e.o.

Let op: voorheen was dit rekeningnummer NL30 FVLB 0699768632!
Meer informatie hierover leest u in de aparte brief bij dit Kruispunt.